ގޭގައި ތިބެގެން ކުރޯޝޭ ދަސްކުރަންބޭނުންތޯ؟

ބޭނުން ގަޑި އަކު ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

ސްލިޕް ނޮޓް، ޗެއިން ސްޓިޗް، ސިންގަލް ކްރޮޝޭ،ޑަބަލް ކްރޮޝޭ
ހާފް ޑަބަލް ކްރޮޝޭ،ޓްރެބަލް ކްރޮޝޭ،އިންކްރީޒިންގް/ޑިކްރީޒިންގް
ރިންގް/މެޖިކް ރިންގް
ކުލަ ބަދަލު ކުރުން
ނިންމާނެގޮތް އަދި ވޫލް އަދި ވިޔާ ކަށްޓާގުޅޭ މައުލޫމާތު
ޖުމްލަ 10 އެއްޗެއް ދަސްކޮށްދެވޭނެ
ކިޔަވައިދެއްވާނީ ތަޖްރިބާ ހުރި ދިވެހި މުދައްރިސެއް. 

އިތުރަށް އޮޅުންއަރާނަމަ ޓީޗަރާއި ސުވާލުކުރެވޭނެ

ކުލާސްތައް ބޭނުން ގަޑިއަކު ބަލާލެވޭނެ

ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ