ފަސޭހަކަމާއި އަވަހަށް އިނގިރޭސިބަސް ދަސްކުރުމަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީޗަރުންނާއެކީ

ވަރަށް ހާއްސަ ކުލާސްތަކެއް

ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުން
ހުރިހާ ކުލާސްތަކެއްގައިވެސް ކިޔަވާދެއްވާނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީޗަރުން، ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަކީވެސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި އެކަމަށް ގާބިލް ބޭފުޅުން

ހުރިހާ އުމުރުފުރާތަކަށް
ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެއްކުއްޖެއްގެ އުމުރުފުރާއަކާއި ގުޅޭ ކުލާހެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ، އަދި ބޮޑެތި މީހުންގެ ކުލާސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ލެވެލްއާއި ގުޅޭ ކުލާހެއްގައި ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ

ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިބިނަމަވެސް
ހުރިހާ ކުލާސްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ދާނީ އޮންލައިންކޮށް، އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި ދަރިވަރަކަށްވެސް ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ

ގަދަ10 ތަފާތީ ކިއްވެ؟

ކިޔަވާދެއްވާ ޓީޗަރުންނަކީ ކިޔަވާދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ، އެކަމުގައި ގިނަތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީޗަރުންނެވެ. އެބޭފުޅުންގެ މާދަރީ ބަހަކީ އިނގިރޭސި ބަސް ކަމުންއެއީ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ

އޯލެވެލް އިގެރޭސި

އޯލެވެލް އިނގިރޭސި އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް

ބޮޑެތިމީހުންނަށް

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހާއްސަ އިނގިރޭސި ކުލާސްތައް

ގުރޭޑް 8 9 10

ގުރޭޑް 8 9 10 ކުދިން ހާއްސަ އިނގިރޭސި ކުލާސްތައް

ޕުރައިމެރީ

ގުރޭޑް 7 ކުން ދަށުގެ ކުދިން ހާއްސަ އިނގިރޭސި ކުލާސްތައް

ކުލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ