ރަށުގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް މުދާ އިންޕޯޓުކުރަން ދަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟

ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ މުދާ ބޭރުންގެންނަން ދަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟
އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް މުދާ ރާއްޖެ އިންޕޯޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟


ބޭރުން ހެޔޮއަގުގައި މުދާ އިންޕޯޓްކޮށް ރަށާ ހަމަޔަށް ގެންދާނެ ގޮތް ދަސްކުރަމާ!
ރަށުގަ ތިބެގެން މުދާ ރަށަށް، ކިތަންމެ ކުޑަކޮށްވެސް ގެނެވޭނެ

އިތުބާރު ހިފޭސަޕްޔަރުން ހޯދާނެ ގޮތް
ސަޕްލަޔަރުންނާއި ނެގޯޝިއޭޓް ކުރަން ވީ ގޮތް
ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ޕޭމެންޓް ހަދާނެ ގޮތް
ފުރައިޓް ކުރާނެ ގޮތްތައް
ވައިގެ މަގުން އަދި ކަނޑުގެ މަގުން
ފުރައިޓް އެޖެންޓުންނާއި ކުލާހުގައި ބައްދަލުކޮށްދިނުން
ކަސްޓަމް ކުލިއަރ ކުރާނެގޮތް
އަދިވެސް ގިނަ ބައިތަކާއެކީ


ކުލާސް ކުރިއަށް ދާނީ ގޫގްލްމީޓްގައި
ރޭނގަޑު ކުލާސްތައް
ފީ 1950ރ

ހިލޭ ފުރަތަމަ ކުލާސް
ބައިވެރިވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރާލައްވާ

އިތުރު މައުލޫމާތު 9678020

Join Viber Cominunity