ކުރޯޝޭއިން ކުޅޭއެއްޗެހި ހަދަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ، މިކޯހުގައި ތަފާތު 9 ކުޅޭއެއްޗެއް ހަދަން ދަސްކޮށްދެވޭނެ
މިކޯސް ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ ބޭސިކް އިނގޭ ފަރާތްތަކަށް

ދިވެހި މުދައްރިސެއް
ކިޔަވައިދެއްވާނީ ތަޖްރިބާ ހުރި ދިވެހި މުދައްރިސެއް. ކޮންމެ ފިލާވަޅެއް ކިޔާދިނުމަށްފަހު 3 ނުވަތަ 4 ދުވަސް މަސައްކަތް ނިތްމަން ލިބޭނެ

ބޭނުން ގަޑި އަކު ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު
ކުލާހަށް ހާޒިރުނުވެ، ހުރިހާ ކުލާސްތަކެއްވެސް ގަދަ10ގެ ދަރިވަރުންގެ ޕޯޓަލްއިން ބަލާލެވޭނެ، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިބެގެންވެސް ކިޔެވިދާނެ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެ

ކިޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
ކޯހުގައި ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ،
މުއްދަތު ދޮޅު މަސް

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް 9678020 ގުޅާލައްވާ

ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީއަށް ވަންނަވާ