ގޭގައި ތިބެގެން ކުރޯޝޭ ދަސްކުރަންބޭނުންތޯ؟

މުޅިން އަލަށް ދަސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބޭސިކް ކުރޯޝޭ ކޯސް

މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ ބައިތައް

ވޫލް އަދި ވިޔާ ކަށްޓާގުޅޭ މައުލޫމާތު ,
ސްލިޕް ނޮޓް، ޗެއިން ސްޓިޗް، ސިންގަލް ކްރޮޝޭ،ޑަބަލް ކްރޮޝޭ
ހާފް ޑަބަލް ކްރޮޝޭ،ޓްރެބަލް ކްރޮޝޭ،އިންކްރީޒިންގް/ޑިކްރީޒިންގް
ރިންގް/މެޖިކް ރިންގް
ކުލަ ބަދަލު ކުރުން
ނިންމާނެގޮތް އަދިވެސް އިތުރު ބައިތައް

ކުރީގެ ބެޗް ކުދިންގެ މަސައްކަތްތައް

ދިވެހި މުދައްރިސެއް

ކިޔަވައިދެއްވާނީ ތަޖްރިބާ ހުރި ދިވެހި މުދައްރިސެއް. ކޮންމެ ފިލާވަޅެއް ކިޔާދިނުމަށްފަހު 3 ނުވަތަ 4 ދުވަސް މަސައްކަތް ނިތްމަން ލިބޭނެ

ބޭނުން ގަޑި އަކު ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

ކުލާހަށް ހާޒިރުނުވެ، ހުރިހާ ކުލާސްތަކެއްވެސް ގަދަ10ގެ ދަރިވަރުންގެ ޕޯޓަލްއިން ބަލާލެވޭނެ، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިބެގެންވެސް ކިޔެވިދާނެ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެ

ކިޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ކޯހުގައި ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ،
މުއްދަތު 1 މަސް