ރަށުގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް މުދާ އިންޕޯޓުކުރަން ބޭނުންތަ؟

އިންޕޯޓް ކޯސް
އޮންލައިންކޮށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހަކީ ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދައި ރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭކޯހެކެވެ. މިކޯހުގައި ރަށުގައިތިބެގެން މުދާ އިންޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްްކުރާނެ ގޮތްތައް ކިޔާދެވޭނެއެވެ.

✅ ތަފާތު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް މުދާ އިންޕޯޓް ކުރަންބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ އިންޕޯޓް ކޯސް!

🚀އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ
🧰ކިތައްމެ ކުޑަކޮށްވެސް ވިޔަފާރިއެއްފެށިދާނެގޮތްތައް
ގިނަ އައިޑިޔާތަކާއެކީ… އިންޕޯޓްކޯސް

ކޯސް ނިމޭއިރު އަމިއްލައަށް މި5ގައުމުން ސަޕްޔަލަރުން ހޯދައި ރާއްޖެއަށް މުދާ އިންޕޯޓް ކުރަން އިނގޭނެ އިންޝާﷲ


މިކޯހުގައި ކިޔަވާދޭ ބައިތައް:

🔘އިތުބާރު ހިފޭސަޕްޔަރުން ހޯދާނެ ގޮތް
🔘ސަޕްލަޔަރުންނާއި ނެގޯޝިއޭޓް ކުރަން ވީ ގޮތް
🔘ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ޕޭމެންޓް ހަދާނެ ގޮތް
🔘ފުރައިޓް ކުރާނެ ގޮތްތައް
🔘ވައިގެ މަގުން އަދި ކަނޑުގެ މަގުން
🔘ފުރައިޓް އެޖެންޓުންނާއި ކުލާހުގައި ބައްދަލުކޮށްދިނުން
🔘ކަސްޓަމް ކުލިއަރ ކުރާނެގޮތް
🔘އަދިވެސް ގިނަ ބައިތަކާއެކީ

📙 ކިޔަވާދެނީ އޮންލައިން ވިޔަފާރީގައި 10އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ އަދި އެމޭޒަންގައި ސެލާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް

ކުލާސް ކުރިއަށް ދާނީ ގޫގްލްމީޓްގައި
ރޭނގަޑު ކުލާސްތައް
10 ޖޫން – 30 ޖޫންއަށް
ފީ 1950ރ

އިތުރު މައުލޫމާތު 9678020
ބައިވެރިވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރާލައްވާ