އިންޕޯޓް ކޯސް
ޗައިނާއިން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހަކީ ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދައި ރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭކޯހެކެވެ. މިކޯހުގައި ރަށުގައިތިބެގެން މުދާ އިންޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްްކުރާނެ ގޮތްތައް ކިޔާދެވޭނެއެވެ.

ކުލާސް ކުރިއަށް ދާނީ ގޫގްލްމީޓްގައި
ރޭނގަޑު ކުލާސްތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު 9678020
ބައިވެރިވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރާލައްވާ