ރަށުގައި ތިބެގެން ބޭރުން މުދާ އިންޕޯޓުކުރަން ބޭނުންތަ؟


____________________________________________

ރަށުގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް މުދާ އިންޕޯޓުކުރަން ދަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟

✅ ޗައިނާ ، މެލޭޝިޔާ، އިންޑޮނޭޝިޔާ، ތައިލެންޑް، އަދި އިންޑިޔާ އިން މުދާ އިންޕޯޓް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް

🚀އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ
🧰ކިތައްމެ ކުޑަކޮށްވެސް ވިޔަފާރިއެއްފެށިދާނެގޮތްތައް
ގިނަ އައިޑިޔާތަކާއެކީ… އިންޕޯޓްކޯސް

މިކޯހުގައި ކިޔަވާދޭ ބައިތައް:
🔘އިތުބާރު ހިފޭސަޕްޔަރުން ހޯދާނެ ގޮތް
🔘ސަޕްލަޔަރުންނާއި ނެގޯޝިއޭޓް ކުރަން ވީ ގޮތް
🔘ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ޕޭމެންޓް ހަދާނެ ގޮތް
🔘ފުރައިޓް ކުރާނެ ގޮތްތައް
🔘ވައިގެ މަގުން އަދި ކަނޑުގެ މަގުން
🔘ފުރައިޓް އެޖެންޓުންނާއި ކުލާހުގައި ބައްދަލުކޮށްދިނުން
🔘ކަސްޓަމް ކުލިއަރ ކުރާނެގޮތް
🔘އަދިވެސް ގިނަ ބައިތަކާއެކީ

ކުލާސް ކުރިއަށް ދާނީ ގޫގްލްމީޓްގައި
ރޭނގަޑު ކުލާސްތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު 9678020