މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭނީ މެލޭޝިޔާއިން އޮންލައިންކޮ މުދާ އޯޑަރކޮށް ރާއްޖެއަށް އިނޕޯޓު ކުރާނެގޮތް
މާލެ ނުގޮސް ހުރިހާ ކަމެއް ރަށުގައި ތިބެގެން ކުރާނެގޮަތް
ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޅު ފަރނީޗަރ މެލޭޝިޔާއިން

ފުރައިޓު ފޯވާރޑިން އެޖެންޓެއް ހޯދައި ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެ ކުރާނެގޮތް

ކަނޑުގެ މަގުން މުދާގެނެސްގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަދު ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ
ކަނޑުގެ މަގުން މުދާ ގެނައުމަށް ކޮންޓެއިނާއެއްގެ މުދާ ގަންނާކަށް ނުޖެހޭ!


ރޭގަނޑު ކުލާސްތައް
އޮންލައިންކޮށް ގޫގުލް މީޓްގައި

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9678020