ގޭގައި ތިބެގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ

ތަޖްވީދުމަގަށް ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން ދަސްކުރަން ބޭނުންތޯ؟

އަކުރު ފިލި ކުލާސް
ޢައްމާ ފޮތް ކުލާސް
ހަތިމު ކުލާސް
ހަފްތާގެ 5 ދުވަހު

ބައިވެރިވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރާލައްވާ

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 9678020 އަށް ގުޅާލައްވާ!