ޤުރުއާން ކުލާހުގެ ފީ ތިރީގައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފާކުރެއްވުމަށްފަހު ޕޭމަންޓް ސްލިޕް އެޓޭޗް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ސެޕްޓެންބަރ މަހުގެ ދެން ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ 175ރ

  • ކުލާހަށް ޖާގަ ދެމުންދާނީ ފީ ދައްކަވާ ތަރުތީބުން

    Account Name: Ahmed.A.Shafeeu
    Account Number: 7703238276001
    Account Bank: Bank of Maldives
    Quran Class Fee: MVR 175.00/-